KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

BTN Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebileceğiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaç ve Hukuki Sebepleri

Size sunmakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:

 • Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek;
 • İşlem yaparken kimliğinizi doğrulamak;
 • Elektronik (internet / mobil ve benzeri) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek;
 • Bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak;
 • Talep edilen ürün ve hizmetleri sunmak;
 • Anlaşmalı sağlık kurumlarımız ve diğer çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize önerilen hizmetlerle ilgili siz müşterilerimizi bilgilendirebilmek;
 • Onay vermeniz halinde sizi kampanyalarımızdan haberdar etmek; ve sigorta sözleşmesinin ifasından kaynaklanan diğer hizmetleri sunabilmek ve sizinle imzaladığımız sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere Sigortacılık Kanunu’nda yer alan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, MASAK, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kamu ve / veya özel hukuk tüzel kişileri; doğrudan / dolaylı ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı ve yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; reasürörlerimiz, Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya program ortağı kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı bankalardır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Söz konusu kişisel veriler, fiziksel veya elektronik ortamda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yaptığı program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu”nu doldurup Flatofis Haliç, Defterdar, Otakçılar Caddesi No:78, 34050 Eyüp/İstanbul adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla veya şirketimizin btnsigorta@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile göndererek;

 • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirketimizin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.